Технологія і організація туристичної діяльності - дисципліна циклу професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів із спеціальності 5. 14010301 "Туристичне обслуговування".

       Набуття необхідних знань, навичок, умінь, здатностей для здійснення ефективної професійної діяльності, шляхом забезпечення оптимального управління туристичною діяльністю, вивчення стратегій туристичної діяльності , її нормативно-правове регулювання, спирияння підприємствам готельного та туристичного комплексу в розвитку виробництва, укладання договорів з іноземними державами з метою створення якісних умов для розвитку туризму, створення слушного для туризму іміджу країни.

       Програма дисципліни "Технологія і організація туристичної діяльності" передбачає набуття студентів сучасного ділового мислення, набуття професійної компетентності, підприємницьких навичок ініціативності та уміння бачити перспективних рішень актуальних виробничих питань. Вивчення теоретичного матеріалу закріплюється рішенням практичних задач, що спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів роботи в туристичній діяльності, обгрунтування пропозицій та висновківщодо напрямків покращення туристичної діяльності в Україні та за кордоном.