Статистика — одна з фундаментальних навчальних дисциплін.
Оволодіння методами статистичного аналізу складних суспільно-економічних явищ є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих підприємців, бухгалтерів, економістів, фінансистів,
менеджерів.
Мета вивчення дисципліни Статистика — сформувати у студентів теоретичні знання і практичні навички збирання, систематизації та аналізу інформації, виявлення і оцінювання закономірностей
формування, розвитку та взаємодії складних соціально-економічних
явищ і процесів.
Завдання дисципліни — засвоєння категорій статистичної науки;
оволодіння статистичними методами збирання, систематизації, групування інформації; опанування методами розрахунку економічних
показників; набуття навичок узагальнення результатів статистичного
аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень.
Студент повинен усвідомити, що ефективність будь-якого управлінського рішення як на макро-, так і на мікрорівні залежить від якості
отриманої в результаті статистичного дослідження інформації.
У результаті вивчення курсу студент повинен
знати і уміти:
наукові принципи організації статистичної служби в Україні;
сутність статистики як науки та галузі практичної діяльності;
основні поняття та категорії статистики;
методи збирання, оброблення, аналізу статистичної інформації;
організовувати та здійснювати статистичні дослідження;
систематизувати статистичні дані;
будувати статистичні таблиці та графіки;
розраховувати та аналізувати статистичні показники.